Baking & Snack - September 2020 - 101

baker has worked together with the project team to ensure
a properly functioning machine."
After the equipment is accepted, it is shipped to the customer and installed by AMF field service engineers. A master baker then ensures that the production line is started up
at the customer site. After training the operators, the baker
leaves only when the whole production line is up and running successfully.
This ability to educate and train operators is critical as
the workforce gap in industry experience remains a challenge for bakers across the world.
"Although the master baker role is very diverse, an important part of our job is training operators," Mr. Van der
Hulst said. "We develop comprehensive training courses to
bring the knowledge level of operators to a higher level. By
empowering bakery teams, we help bakeries reduce turnover and increase productivity."
Through technical training, a scientific approach and a
baker's touch, Mr. van der Hulst and the AMF team supply
solutions for sustained success.
- Nico Roesler

RELIABLE. STRONG.
ALWAYS AVAILABLE.
AND WE BUILD GREAT PUMPS TOO.

?ËÀ½Œ³½¨ŒvÀŒv¨ÜvâÃÀŒvˆâƜܜ¨¨œ®—
v®ˆv‚¨ŒȳˆŒ¨œÛŒÀ½Ë-½Ãv®ˆŒ®—œ®ŒŒÀœ®—
Ã˽½³ÀÈ–³Àâ³ËÀ½À³ƒŒÃÃƛ`Œ-v§ŒÀŒ¨œv‚¨Œ½Ë-½Ã
ȚvÈvÀŒ‚vƒ§Œˆ‚â–vÃÈƜƒ³®ÃœÃȌ®ÈÌÀۜƒŒv®ˆ§®³Ü¨Œˆ—Œ
â³Ëƒv®ƒ³Ë®È³®ƛ`Œšvی®ƺÈ-œÃ̈v‚ŒvÈƛ`Œƺی‚ŒŒ®šŒÀŒƜ
šŒ¨½œ®—³ËÀƒËÃȳ-ŒÀÿ˜ƒ§¨â—ŒÈȚŒŒÃ̮Ȝv¨½Ë-½ÃȚŒâ®ŒŒˆ
ȳƒ³®Èœ®ËŒ½À³ˆËƒœ®—ƛ$³ÀÀŒ¨œv‚œ¨œÈâv®ˆÃ˽½³ÀÈâ³Ëƒv®ˆŒ½Œ®ˆ³®Ɯ
܌švیȚŒ½Œ³½¨Œv®ˆ½À³ˆËƒÈÃȳ§ŒŒ½â³ËÀË®®œ®—ƛ
S³ï®ˆ³ËÈ-³ÀŒƜƒv¨¨ËÃȳˆvâvÈųųŬưŮŭŴưŴŵŬŬƛ
PUMPS | STRAINERS | VALVES | SERVICE

| KNOWLEDGE

V:*4?IV9Iƛ?9DZųųŬưŮŭŴưŴŵŬŬ

www.bakingbusiness.com / September 2020 Baking & Snack 101


http://univlocpump.com http://www.bakingbusiness.com

Baking & Snack - September 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - September 2020

editorial - When 'unprecedented' becomes the status quo
newsfront
In brief/people
trends snapshot news
Special report: Incubators -- A brand-new beginning
Operations: Muffin Town -- New rules for schools
Trends: Pretzels -- back in the spotlight
Formulation: Fats & oils -- Dialing into functionality
Formulation: Sourcing & Supply Chain -- Global web of ingredients
Equipment: Pizza tech -- Piling it on
Equipment: Mixing -- Keep your cool
Equipment: Finishing -- Seeking the perfect touch
Operations: Augmented & virtual reality -- Playing pretend
Equipment: Bottlenecks -- Breaking the bottleneck
Events
Innovations
Featured technical expert
Ingredients & formulating
Equipment & packaging
Patents
New on the shelf
New product spotlight -- A change of pace
Baking & Snack - September 2020 - 1
Baking & Snack - September 2020 - 1
Baking & Snack - September 2020 - 2
Baking & Snack - September 2020 - 3
Baking & Snack - September 2020 - 4
Baking & Snack - September 2020 - 5
Baking & Snack - September 2020 - 6
Baking & Snack - September 2020 - 7
Baking & Snack - September 2020 - 8
Baking & Snack - September 2020 - 9
Baking & Snack - September 2020 - editorial - When 'unprecedented' becomes the status quo
Baking & Snack - September 2020 - 11
Baking & Snack - September 2020 - newsfront
Baking & Snack - September 2020 - 13
Baking & Snack - September 2020 - 14
Baking & Snack - September 2020 - 15
Baking & Snack - September 2020 - In brief/people
Baking & Snack - September 2020 - trends snapshot news
Baking & Snack - September 2020 - Special report: Incubators -- A brand-new beginning
Baking & Snack - September 2020 - 19
Baking & Snack - September 2020 - 20
Baking & Snack - September 2020 - 21
Baking & Snack - September 2020 - 22
Baking & Snack - September 2020 - 23
Baking & Snack - September 2020 - Operations: Muffin Town -- New rules for schools
Baking & Snack - September 2020 - 25
Baking & Snack - September 2020 - 26
Baking & Snack - September 2020 - 27
Baking & Snack - September 2020 - 28
Baking & Snack - September 2020 - 29
Baking & Snack - September 2020 - 30
Baking & Snack - September 2020 - 31
Baking & Snack - September 2020 - 32
Baking & Snack - September 2020 - 33
Baking & Snack - September 2020 - 34
Baking & Snack - September 2020 - Trends: Pretzels -- back in the spotlight
Baking & Snack - September 2020 - 36
Baking & Snack - September 2020 - 37
Baking & Snack - September 2020 - 38
Baking & Snack - September 2020 - 39
Baking & Snack - September 2020 - 40
Baking & Snack - September 2020 - 41
Baking & Snack - September 2020 - 42
Baking & Snack - September 2020 - Formulation: Fats & oils -- Dialing into functionality
Baking & Snack - September 2020 - 44
Baking & Snack - September 2020 - 45
Baking & Snack - September 2020 - 46
Baking & Snack - September 2020 - 47
Baking & Snack - September 2020 - 48
Baking & Snack - September 2020 - 49
Baking & Snack - September 2020 - 50
Baking & Snack - September 2020 - Formulation: Sourcing & Supply Chain -- Global web of ingredients
Baking & Snack - September 2020 - 52
Baking & Snack - September 2020 - 53
Baking & Snack - September 2020 - 54
Baking & Snack - September 2020 - 55
Baking & Snack - September 2020 - 56
Baking & Snack - September 2020 - 57
Baking & Snack - September 2020 - 58
Baking & Snack - September 2020 - Equipment: Pizza tech -- Piling it on
Baking & Snack - September 2020 - 60
Baking & Snack - September 2020 - 61
Baking & Snack - September 2020 - 62
Baking & Snack - September 2020 - 63
Baking & Snack - September 2020 - 64
Baking & Snack - September 2020 - 65
Baking & Snack - September 2020 - 66
Baking & Snack - September 2020 - 67
Baking & Snack - September 2020 - 68
Baking & Snack - September 2020 - Equipment: Mixing -- Keep your cool
Baking & Snack - September 2020 - 70
Baking & Snack - September 2020 - 71
Baking & Snack - September 2020 - 72
Baking & Snack - September 2020 - 73
Baking & Snack - September 2020 - 74
Baking & Snack - September 2020 - 75
Baking & Snack - September 2020 - 76
Baking & Snack - September 2020 - 77
Baking & Snack - September 2020 - 78
Baking & Snack - September 2020 - Equipment: Finishing -- Seeking the perfect touch
Baking & Snack - September 2020 - 80
Baking & Snack - September 2020 - 81
Baking & Snack - September 2020 - 82
Baking & Snack - September 2020 - 83
Baking & Snack - September 2020 - 84
Baking & Snack - September 2020 - 85
Baking & Snack - September 2020 - 86
Baking & Snack - September 2020 - Operations: Augmented & virtual reality -- Playing pretend
Baking & Snack - September 2020 - 88
Baking & Snack - September 2020 - 89
Baking & Snack - September 2020 - 90
Baking & Snack - September 2020 - Equipment: Bottlenecks -- Breaking the bottleneck
Baking & Snack - September 2020 - 92
Baking & Snack - September 2020 - 93
Baking & Snack - September 2020 - 94
Baking & Snack - September 2020 - 95
Baking & Snack - September 2020 - Events
Baking & Snack - September 2020 - 97
Baking & Snack - September 2020 - 98
Baking & Snack - September 2020 - Innovations
Baking & Snack - September 2020 - Featured technical expert
Baking & Snack - September 2020 - 101
Baking & Snack - September 2020 - Ingredients & formulating
Baking & Snack - September 2020 - 103
Baking & Snack - September 2020 - Equipment & packaging
Baking & Snack - September 2020 - 105
Baking & Snack - September 2020 - 106
Baking & Snack - September 2020 - 107
Baking & Snack - September 2020 - 108
Baking & Snack - September 2020 - Patents
Baking & Snack - September 2020 - New on the shelf
Baking & Snack - September 2020 - 111
Baking & Snack - September 2020 - 112
Baking & Snack - September 2020 - 113
Baking & Snack - September 2020 - 114
Baking & Snack - September 2020 - 115
Baking & Snack - September 2020 - 116
Baking & Snack - September 2020 - 117
Baking & Snack - September 2020 - 118
Baking & Snack - September 2020 - 119
Baking & Snack - September 2020 - 120
Baking & Snack - September 2020 - 121
Baking & Snack - September 2020 - New product spotlight -- A change of pace
Baking & Snack - September 2020 - 123
Baking & Snack - September 2020 - 124
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com