Baking & Snack - August 2020 - 25

39%
Brightfield Group

OF CBD USERS PLAN TO USE CBD MORE
FREQUENTLY THROUGH THE COVID-19 PANDEMIC.

She added that CBD foods won't appear in larger national retailers until the FDA approves CBD for use in
food. Consumers are not waiting for that green light,
however. And restaurants are some of the businesses
leading the way by adding CBD to their foods.
Spinelli's Pizzeria in Tempe, Ariz., announced last year
that it would let customers spike cocktails, beers, soft drinks
and even pizzas with CBD oil. For an extra $5, the restaurant will add CBD oil to the beverages or a slice of pizza.
The National Restaurant Association in 2019 asked
650 professional chefs from across the country what
they thought the biggest trends of the year would be. The
survey found that 77% named CBD. And what starts in
restaurants often makes its way to grocery store shelves.
CBD is also starting to appear in snacks. ZBD Health,
Boulder, Colo., introduced bars containing 10 mg of labtested, traceable CBD. The bars, which include flavors
like Mint Chocochip and PB Chocochip, feature up to

7 grams of protein and are
free from gluten, additives
and artificial ingredients. They
can be purchased online and at natural grocery stores.
There is still a lot of gray area left in the CBD market
as producers await a change of heart from FDA as CBD
becomes more widely accepted. Until then, CBD- and
cannabis-related products will remain a niche food, according to Pina Hosfaci, industry manager, packaged
food, for Euromonitor International. In Euromonitor's
"Here Comes Cannabis" report, he said that the growth
opportunities remain strong.
"Similar to the way plant-based disrupted the entire packaged food industry, cannabis is expected to bring a brandnew edge to mindful consumption," Mr. Hosfaci said.
"Today's functional food-seeking consumer will convert
into tomorrow's mindful/mood-boosting consumer."

SMALL
PUMPS

CBD isolates help bakers
impart the benefits
without affecting
overall taste.
Dr. Norm's

*

O-v¨¨Ɯ¨³ÜưڌvÀƜ
vƒƒËÀvȌv®ˆ
ˆŒ½Œ®ˆv‚¨ŒvÀŒv¨¨
—³³ˆȚœ®—Ãȳ-ŒƠ

ARE A BIG DE AL .

V®œ‚¨³ƒIË-½½À³ÛœˆŒÃȚŒÃ-v¨¨ŒÃÈƜ
-³ÃȈŒ½Œ®ˆv‚¨Œ¨³Üưð³Ü½Ë-½Ã–³ÀvÛvÀœŒÈâ
³–v½½¨œƒvȜ³®ÃȚvÈÀŒ¨â³®vƒƒËÀvƒâv®ˆÀŒ½ŒvÈv‚œ¨œÈâƛ
`œÈšÜçŒÃÀv®—œ®—–À³-ƘƸȳŮƛŬƜƸ³ËÀ½švÀ-vƒŒËȜƒv¨ư—ÀvˆŒ
¨³‚Œv®ˆ—ŒvÀ½Ë-½ÃvÀŒØÈv‚¨Œ–³À﨨œ®—Ɯ-ŒÈŒÀœ®—v®ˆœ®¦ŒƒÈœ³®
v½½¨œƒvȜ³®Ãƛ`œÈš³ÛŒÀůŬâŒvÀó–½Ë-½v®ˆ½À³ƒŒÃÌὌÀœŒ®ƒŒƜ܌
ƒv®ƒÀŒvȌvÜ-½¨ŒƜÀŒ¨œv‚¨Œ½Ë-½ó¨ËȜ³®ȳ-ŒŒÈâ³ËÀ®ŒŒˆÃƛ
³®ÈvƒÈËÃȳ—ŒÈâ³ËÀ½Ë-½œ®—ó¨ËȜ³®ÃÃÈvÀȌˆƛųųŬưŮŭŴưŴŵŬŬ
PUMPS | STRAINERS | VALVES | SERVICE

| KNOWLEDGE

V:*4?IV9Iƛ?9DZųųŬưŮŭŴưŴŵŬŬ

www.bakingbusiness.com / August 2020 Baking & Snack 25


http://www.uniblocpump.com http://www.bakingbusiness.com

Baking & Snack - August 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - August 2020

Baking & Snack - August 2020 - 1
Baking & Snack - August 2020 - 1
Baking & Snack - August 2020 - 2
Baking & Snack - August 2020 - 3
Baking & Snack - August 2020 - 4
Baking & Snack - August 2020 - 5
Baking & Snack - August 2020 - 6
Baking & Snack - August 2020 - 7
Baking & Snack - August 2020 - 8
Baking & Snack - August 2020 - 9
Baking & Snack - August 2020 - 10
Baking & Snack - August 2020 - 11
Baking & Snack - August 2020 - 12
Baking & Snack - August 2020 - 13
Baking & Snack - August 2020 - 14
Baking & Snack - August 2020 - 15
Baking & Snack - August 2020 - 16
Baking & Snack - August 2020 - 17
Baking & Snack - August 2020 - 18
Baking & Snack - August 2020 - 19
Baking & Snack - August 2020 - 20
Baking & Snack - August 2020 - 21
Baking & Snack - August 2020 - 22
Baking & Snack - August 2020 - 23
Baking & Snack - August 2020 - 24
Baking & Snack - August 2020 - 25
Baking & Snack - August 2020 - 26
Baking & Snack - August 2020 - 27
Baking & Snack - August 2020 - 28
Baking & Snack - August 2020 - 29
Baking & Snack - August 2020 - 30
Baking & Snack - August 2020 - 31
Baking & Snack - August 2020 - 32
Baking & Snack - August 2020 - 33
Baking & Snack - August 2020 - 34
Baking & Snack - August 2020 - 35
Baking & Snack - August 2020 - 36
Baking & Snack - August 2020 - 37
Baking & Snack - August 2020 - 38
Baking & Snack - August 2020 - 39
Baking & Snack - August 2020 - 40
Baking & Snack - August 2020 - 41
Baking & Snack - August 2020 - 42
Baking & Snack - August 2020 - 43
Baking & Snack - August 2020 - 44
Baking & Snack - August 2020 - 45
Baking & Snack - August 2020 - 46
Baking & Snack - August 2020 - 47
Baking & Snack - August 2020 - 48
Baking & Snack - August 2020 - 49
Baking & Snack - August 2020 - 50
Baking & Snack - August 2020 - 51
Baking & Snack - August 2020 - 52
Baking & Snack - August 2020 - 53
Baking & Snack - August 2020 - 54
Baking & Snack - August 2020 - 55
Baking & Snack - August 2020 - 56
Baking & Snack - August 2020 - 57
Baking & Snack - August 2020 - 58
Baking & Snack - August 2020 - 59
Baking & Snack - August 2020 - 60
Baking & Snack - August 2020 - 61
Baking & Snack - August 2020 - 62
Baking & Snack - August 2020 - 63
Baking & Snack - August 2020 - 64
Baking & Snack - August 2020 - 65
Baking & Snack - August 2020 - 66
Baking & Snack - August 2020 - 67
Baking & Snack - August 2020 - 68
Baking & Snack - August 2020 - 69
Baking & Snack - August 2020 - 70
Baking & Snack - August 2020 - 71
Baking & Snack - August 2020 - 72
Baking & Snack - August 2020 - 73
Baking & Snack - August 2020 - 74
Baking & Snack - August 2020 - 75
Baking & Snack - August 2020 - 76
Baking & Snack - August 2020 - 77
Baking & Snack - August 2020 - 78
Baking & Snack - August 2020 - 79
Baking & Snack - August 2020 - 80
Baking & Snack - August 2020 - 81
Baking & Snack - August 2020 - 82
Baking & Snack - August 2020 - 83
Baking & Snack - August 2020 - 84
Baking & Snack - August 2020 - 85
Baking & Snack - August 2020 - 86
Baking & Snack - August 2020 - 87
Baking & Snack - August 2020 - 88
Baking & Snack - August 2020 - 89
Baking & Snack - August 2020 - 90
Baking & Snack - August 2020 - 91
Baking & Snack - August 2020 - 92
Baking & Snack - August 2020 - 93
Baking & Snack - August 2020 - 94
Baking & Snack - August 2020 - 95
Baking & Snack - August 2020 - 96
Baking & Snack - August 2020 - 97
Baking & Snack - August 2020 - 98
Baking & Snack - August 2020 - 99
Baking & Snack - August 2020 - 100
Baking & Snack - August 2020 - 101
Baking & Snack - August 2020 - 102
Baking & Snack - August 2020 - 103
Baking & Snack - August 2020 - 104
Baking & Snack - August 2020 - 105
Baking & Snack - August 2020 - 106
Baking & Snack - August 2020 - 107
Baking & Snack - August 2020 - 108
Baking & Snack - August 2020 - 109
Baking & Snack - August 2020 - 110
Baking & Snack - August 2020 - 111
Baking & Snack - August 2020 - 112
Baking & Snack - August 2020 - 113
Baking & Snack - August 2020 - 114
Baking & Snack - August 2020 - 115
Baking & Snack - August 2020 - 116
Baking & Snack - August 2020 - 117
Baking & Snack - August 2020 - 118
Baking & Snack - August 2020 - 119
Baking & Snack - August 2020 - 120
Baking & Snack - August 2020 - 121
Baking & Snack - August 2020 - 122
Baking & Snack - August 2020 - 123
Baking & Snack - August 2020 - 124
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com