Baking & Snack - July 2020 - 43

SOME EGG REPLACERS MAY CONTAIN ALLERGENS
OR SENSITIVE INGREDIENTS SUCH AS GLUTEN OR
DAIRY, SO BAKERS SHOULD CONSIDER THE
NEEDS OF THEIR TARGET CONSUMER.
can thermally gel at a temperature and firmness similar to that
of eggs and can be used across sweet baked goods applications,"
Ms. Diaz said.
The thermal gel is reversible when incorporated via
the dry blend method. When the cellulose ingredient
is prepared as an emulsion, it becomes a non-reversible
thermal gel upon baking, in which case, it can provide
both the thermal gel and cooled structure.
Certain cellulose ingredients work well for products
like vegan macaroons, a sweet treat that traditionally is
made using egg whites. The cellulose ingredient is incorporated in a manner similar to egg whites, where the
cellulose is whipped with water and powdered sugar to

create a firm meringue. Then the remaining ingredients,
namely flour, sugar and ground almonds, are folded into
the foam.
"This approach does not collapse the foam system.
Unlike most protein-based foaming systems, certain cellulose systems are tolerant to the addition of oils, fats
and other particulates without collapsing," Ms. Diaz said.
"Their unique thermal gelation property enables the macaroon to maintain its shape and height during the baking
process and throughout the post baking stage."
By focusing on functionality, texture and structure, bakers can mitigate the costs and uncertainty associated with
eggs and still achieve their ultimate formulation goals.

*

RELIABLE. STRONG.
ALWAYS AVAILABLE.
AND WE BUILD GREAT PUMPS TOO.

?ËÀ½Œ³½¨ŒvÀŒv¨ÜvâÃÀŒvˆâƜܜ¨¨œ®—
v®ˆv‚¨ŒȳˆŒ¨œÛŒÀ½Ë-½Ãv®ˆŒ®—œ®ŒŒÀœ®—
Ã˽½³ÀÈ–³Àâ³ËÀ½À³ƒŒÃÃƛ`Œ-v§ŒÀŒ¨œv‚¨Œ½Ë-½Ã
ȚvÈvÀŒ‚vƒ§Œˆ‚â–vÃÈƜƒ³®ÃœÃȌ®ÈÌÀۜƒŒv®ˆ§®³Ü¨Œˆ—Œ
â³Ëƒv®ƒ³Ë®È³®ƛ`Œšvی®ƺÈ-œÃ̈v‚ŒvÈƛ`Œƺی‚ŒŒ®šŒÀŒƜ
šŒ¨½œ®—³ËÀƒËÃȳ-ŒÀÿ˜ƒ§¨â—ŒÈȚŒŒÃ̮Ȝv¨½Ë-½ÃȚŒâ®ŒŒˆ
ȳƒ³®Èœ®ËŒ½À³ˆËƒœ®—ƛ$³ÀÀŒ¨œv‚œ¨œÈâv®ˆÃ˽½³ÀÈâ³Ëƒv®ˆŒ½Œ®ˆ³®Ɯ
܌švیȚŒ½Œ³½¨Œv®ˆ½À³ˆËƒÈÃȳ§ŒŒ½â³ËÀË®®œ®—ƛ
S³ï®ˆ³ËÈ-³ÀŒƜƒv¨¨ËÃȳˆvâvÈųųŬưŮŭŴưŴŵŬŬƛ
PUMPS | STRAINERS | VALVES | SERVICE

| KNOWLEDGE

V:*4?IV9Iƛ?9DZųųŬưŮŭŴưŴŵŬŬ

www.bakingbusiness.com / July 2020 Baking & Snack 43


http://www.uniblocpump.com http://www.bakingbusiness.com

Baking & Snack - July 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - July 2020

Baking & Snack - July 2020 - 1
Baking & Snack - July 2020 - 1
Baking & Snack - July 2020 - 2
Baking & Snack - July 2020 - 3
Baking & Snack - July 2020 - 4
Baking & Snack - July 2020 - 5
Baking & Snack - July 2020 - 6
Baking & Snack - July 2020 - 7
Baking & Snack - July 2020 - 8
Baking & Snack - July 2020 - 9
Baking & Snack - July 2020 - 10
Baking & Snack - July 2020 - 11
Baking & Snack - July 2020 - 12
Baking & Snack - July 2020 - 13
Baking & Snack - July 2020 - 14
Baking & Snack - July 2020 - 15
Baking & Snack - July 2020 - 16
Baking & Snack - July 2020 - 17
Baking & Snack - July 2020 - 18
Baking & Snack - July 2020 - 19
Baking & Snack - July 2020 - 20
Baking & Snack - July 2020 - 21
Baking & Snack - July 2020 - 22
Baking & Snack - July 2020 - 23
Baking & Snack - July 2020 - 24
Baking & Snack - July 2020 - 25
Baking & Snack - July 2020 - 26
Baking & Snack - July 2020 - 27
Baking & Snack - July 2020 - 28
Baking & Snack - July 2020 - 29
Baking & Snack - July 2020 - 30
Baking & Snack - July 2020 - 31
Baking & Snack - July 2020 - 32
Baking & Snack - July 2020 - 33
Baking & Snack - July 2020 - 34
Baking & Snack - July 2020 - 35
Baking & Snack - July 2020 - 36
Baking & Snack - July 2020 - 37
Baking & Snack - July 2020 - 38
Baking & Snack - July 2020 - 39
Baking & Snack - July 2020 - 40
Baking & Snack - July 2020 - 41
Baking & Snack - July 2020 - 42
Baking & Snack - July 2020 - 43
Baking & Snack - July 2020 - 44
Baking & Snack - July 2020 - 45
Baking & Snack - July 2020 - 46
Baking & Snack - July 2020 - 47
Baking & Snack - July 2020 - 48
Baking & Snack - July 2020 - 49
Baking & Snack - July 2020 - 50
Baking & Snack - July 2020 - 51
Baking & Snack - July 2020 - 52
Baking & Snack - July 2020 - 53
Baking & Snack - July 2020 - 54
Baking & Snack - July 2020 - 55
Baking & Snack - July 2020 - 56
Baking & Snack - July 2020 - 57
Baking & Snack - July 2020 - 58
Baking & Snack - July 2020 - 59
Baking & Snack - July 2020 - 60
Baking & Snack - July 2020 - 61
Baking & Snack - July 2020 - 62
Baking & Snack - July 2020 - 63
Baking & Snack - July 2020 - 64
Baking & Snack - July 2020 - 65
Baking & Snack - July 2020 - 66
Baking & Snack - July 2020 - 67
Baking & Snack - July 2020 - 68
Baking & Snack - July 2020 - 69
Baking & Snack - July 2020 - 70
Baking & Snack - July 2020 - 71
Baking & Snack - July 2020 - 72
Baking & Snack - July 2020 - 73
Baking & Snack - July 2020 - 74
Baking & Snack - July 2020 - 75
Baking & Snack - July 2020 - 76
Baking & Snack - July 2020 - 77
Baking & Snack - July 2020 - 78
Baking & Snack - July 2020 - 79
Baking & Snack - July 2020 - 80
Baking & Snack - July 2020 - 81
Baking & Snack - July 2020 - 82
Baking & Snack - July 2020 - 83
Baking & Snack - July 2020 - 84
Baking & Snack - July 2020 - 85
Baking & Snack - July 2020 - 86
Baking & Snack - July 2020 - 87
Baking & Snack - July 2020 - 88
Baking & Snack - July 2020 - 89
Baking & Snack - July 2020 - 90
Baking & Snack - July 2020 - 91
Baking & Snack - July 2020 - 92
Baking & Snack - July 2020 - 93
Baking & Snack - July 2020 - 94
Baking & Snack - July 2020 - 95
Baking & Snack - July 2020 - 96
Baking & Snack - July 2020 - 97
Baking & Snack - July 2020 - 98
Baking & Snack - July 2020 - 99
Baking & Snack - July 2020 - 100
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2022
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2022
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2022
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-january-2022
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-december-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-november-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com