Baking & Snack - June 2020 - 92

PREVENTIVE MAINTENANCE

WHEN THE MAINTENANCE
TEAM HAS SOME
DIRECTION FROM THE PLAN,
PREPARATIONS HAPPEN.
"All you have to do is keep the oil container filled, and
it will cycle on a frequency that's been programmed," Mr.
Kline explained.
Design can have a major impact on the amount of
maintenance, he continued. For example, on conveyors, if the shaft drives directly into the gear box, the
sprocket and chain are eliminated and no longer require
any maintenance.
"This gets back to the efficiency of design, so when
you're starting a new bakery and you know you're designing for longer runs, these are the things you would build
into the design," Mr. Kline said.
For bakeries managing longer production runs than

they were designed for, hope is not lost. Remote lubrication
can also be added to older pieces of equipment.
"If you have a newer machine you probably have some of
those attributes, but if you have an older one, you can make
those modifications very easily," Mr. Brixey said. "It's a onetime fix, and then you have access to it any time you want."
Running inspections can also be extremely helpful for
not only saving time but also revealing exactly what's going
on with a production line.
"Listening to the equipment, checking temperatures,
watching the smooth operation, those are all things that are
running checks that should be designed into a productive
preventive maintenance plan," Mr. Kline said.
Condition-based monitoring can also help bakers make
educated decisions when compiling this plan. Monitoring
amp readings and temperatures can act as vital signs for
equipment, Mr. Brixey said, and give an indication if something is wrong.
"Oil samples, vibrations, temperature, those are all good,
trendable data measurements, especially if you have good
baselines when the line is operating well," he explained.

FIGHTING THE

DOWNTIME

FIGHT

B

G
Fr

?ËÀ½Ë-½ÃȈ³Ü®Èœ-Œ
‚ŒƒvËÌœÈƺÃȚŒšŒvÀȳ–v®â½À³ƒŒÃÃƜ
v®ˆȚvÈ-Œv®ÃœÈƺÃœ-½³ÀÈv®Èȳâ³Ëƛ`ŒvÀŒ
½À³‚¨Œ-ó¨ÛŒÀÃȚvȈŒÃœ—®šœ—šư¿Ëv¨œÈ⽌À–³À-v®ƒŒ
½Ë-½ÃȚvÈܳÀ§–³Àâ³ËÀÃv®œÈvÀ⮌ŒˆÃƛ`ŒÃÈvÀÈܜȚ³ËÀ
œ®®³ÛvȜی½À³ˆËƒÈÃƜ¨œ§ŒK˜ƒ§OÈÀœ½ǮȌƒš®³¨³—âƜv®ˆƒËÃȳ-œçŒ
–À³-ȚŒÀŒƛ:³-vÈȌÀȚŒð³ÜƜ½ÀŒÃÃËÀŒƜÛ³¨Ë-Œ³Àی¨³ƒœÈââ³Ë®ŒŒˆ
ȳ-³ÛŒƜ܌vÀŒÀŒvˆâƜܜ¨¨œ®—v®ˆv‚¨ŒȳˆŒÃœ—®v½ÀŒ-œË-½Ë-½–³Àâ³Ëƛ
Contact us to get your pumping solutions started. 770-218-8900
PUMPS | STRAINERS | VALVES | SIGHT GLASSES | ASSEMBLIES

UNIBLOCPUMP.COM | 770-218-8900

RF
for
be
Pa

92 Baking & Snack June 2020 / www.bakingbusiness.com

089_BS_Jun20_Maint.indd 92

6/3/2020 3:57:14 PM

Radio_pos


http://uniblocpump.com http://www.bakingbusiness.com

Baking & Snack - June 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - June 2020

Baking & Snack - June 2020 - 1
Baking & Snack - June 2020 - 1
Baking & Snack - June 2020 - 2
Baking & Snack - June 2020 - 3
Baking & Snack - June 2020 - 4
Baking & Snack - June 2020 - 5
Baking & Snack - June 2020 - 6
Baking & Snack - June 2020 - 7
Baking & Snack - June 2020 - 8
Baking & Snack - June 2020 - 9
Baking & Snack - June 2020 - 10
Baking & Snack - June 2020 - 11
Baking & Snack - June 2020 - 12
Baking & Snack - June 2020 - 13
Baking & Snack - June 2020 - 14
Baking & Snack - June 2020 - 15
Baking & Snack - June 2020 - 16
Baking & Snack - June 2020 - 17
Baking & Snack - June 2020 - 18
Baking & Snack - June 2020 - 19
Baking & Snack - June 2020 - 20
Baking & Snack - June 2020 - 21
Baking & Snack - June 2020 - 22
Baking & Snack - June 2020 - 23
Baking & Snack - June 2020 - 24
Baking & Snack - June 2020 - 25
Baking & Snack - June 2020 - 26
Baking & Snack - June 2020 - 27
Baking & Snack - June 2020 - 28
Baking & Snack - June 2020 - 29
Baking & Snack - June 2020 - 30
Baking & Snack - June 2020 - 31
Baking & Snack - June 2020 - 32
Baking & Snack - June 2020 - 33
Baking & Snack - June 2020 - 34
Baking & Snack - June 2020 - 35
Baking & Snack - June 2020 - 36
Baking & Snack - June 2020 - 37
Baking & Snack - June 2020 - 38
Baking & Snack - June 2020 - 39
Baking & Snack - June 2020 - 40
Baking & Snack - June 2020 - 41
Baking & Snack - June 2020 - 42
Baking & Snack - June 2020 - 43
Baking & Snack - June 2020 - 44
Baking & Snack - June 2020 - 45
Baking & Snack - June 2020 - 46
Baking & Snack - June 2020 - 47
Baking & Snack - June 2020 - 48
Baking & Snack - June 2020 - 49
Baking & Snack - June 2020 - 50
Baking & Snack - June 2020 - 51
Baking & Snack - June 2020 - 52
Baking & Snack - June 2020 - 53
Baking & Snack - June 2020 - 54
Baking & Snack - June 2020 - 55
Baking & Snack - June 2020 - 56
Baking & Snack - June 2020 - 57
Baking & Snack - June 2020 - 58
Baking & Snack - June 2020 - 59
Baking & Snack - June 2020 - 60
Baking & Snack - June 2020 - 61
Baking & Snack - June 2020 - 62
Baking & Snack - June 2020 - 63
Baking & Snack - June 2020 - 64
Baking & Snack - June 2020 - 65
Baking & Snack - June 2020 - 66
Baking & Snack - June 2020 - 67
Baking & Snack - June 2020 - 68
Baking & Snack - June 2020 - 69
Baking & Snack - June 2020 - 70
Baking & Snack - June 2020 - 71
Baking & Snack - June 2020 - 72
Baking & Snack - June 2020 - 73
Baking & Snack - June 2020 - 74
Baking & Snack - June 2020 - 75
Baking & Snack - June 2020 - 76
Baking & Snack - June 2020 - 77
Baking & Snack - June 2020 - 78
Baking & Snack - June 2020 - 79
Baking & Snack - June 2020 - 80
Baking & Snack - June 2020 - 81
Baking & Snack - June 2020 - 82
Baking & Snack - June 2020 - 83
Baking & Snack - June 2020 - 84
Baking & Snack - June 2020 - 85
Baking & Snack - June 2020 - 86
Baking & Snack - June 2020 - 87
Baking & Snack - June 2020 - 88
Baking & Snack - June 2020 - 89
Baking & Snack - June 2020 - 90
Baking & Snack - June 2020 - 91
Baking & Snack - June 2020 - 92
Baking & Snack - June 2020 - 93
Baking & Snack - June 2020 - 94
Baking & Snack - June 2020 - 95
Baking & Snack - June 2020 - 96
Baking & Snack - June 2020 - 97
Baking & Snack - June 2020 - 98
Baking & Snack - June 2020 - 99
Baking & Snack - June 2020 - 100
Baking & Snack - June 2020 - 101
Baking & Snack - June 2020 - 102
Baking & Snack - June 2020 - 103
Baking & Snack - June 2020 - 104
Baking & Snack - June 2020 - 105
Baking & Snack - June 2020 - 106
Baking & Snack - June 2020 - 107
Baking & Snack - June 2020 - 108
Baking & Snack - June 2020 - 109
Baking & Snack - June 2020 - 110
Baking & Snack - June 2020 - 111
Baking & Snack - June 2020 - 112
Baking & Snack - June 2020 - 113
Baking & Snack - June 2020 - 114
Baking & Snack - June 2020 - 115
Baking & Snack - June 2020 - 116
Baking & Snack - June 2020 - 117
Baking & Snack - June 2020 - 118
Baking & Snack - June 2020 - 119
Baking & Snack - June 2020 - 120
Baking & Snack - June 2020 - 121
Baking & Snack - June 2020 - 122
Baking & Snack - June 2020 - 123
Baking & Snack - June 2020 - 124
Baking & Snack - June 2020 - 125
Baking & Snack - June 2020 - 126
Baking & Snack - June 2020 - 127
Baking & Snack - June 2020 - 128
Baking & Snack - June 2020 - 129
Baking & Snack - June 2020 - 130
Baking & Snack - June 2020 - 131
Baking & Snack - June 2020 - 132
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com