Baking & Snack - June 2020 - 6

SAFETY * COLOR * VALUE * TRANSPARENCY * FLAVOR * VARIETY * ORGANIC * NON-GMO

Ingredients
You Can

Drum-dried Pumpkin

2XUEULJKWRUDQJHSRZGHUVDQGÁDNHVSURYLGHVDYRU\
SXPSNLQÁDYRUWR\RXUDXWXPQLQVSLUHGÀQLVKHGSURGXFWV
2XUSXPSNLQPDNHVLWHDV\WRGHOLYHUQXWULWLRQDOYDOXH
YHUVDWLOLW\DQGSHDFHRIPLQG)URPEDNHU\WREDE\IRRGWR
RQWKHJRVQDFNVDQGEHYHUDJHVZHFDQKHOS\RXFUHDWHWKH
DSSOLFDWLRQV\RXHQYLVLRQ

Looking to Spice Up

your Snack Offerings?
Perfect for your next on-the-go
application, our drum-dried
pumpkin powder can bring
the taste of classic, oven-fresh
pumpkin baked goods to new
buzzworthy applications.

Benefits:
X

X
X
X
X

3URFHVVHGIURPIUHVKZKROHSXPSNLQV
JURZQRQORFDOIDUPV
8QGHUJRHVDYDOLGDWHGNLOOVWHS
5HWDLQVFRORUDQGÁDYRU
)ODNHVDQGSRZGHUVRIYDULRXVVL]HV
$YDLODEOH\HDUURXQGIURPDWUDQVSDUHQWVXSSO\FKDLQ

2XUGUXPGULHGSXPSNLQLQJUHGLHQWVDGGÁDYRUIXO
RQWUHQGDSSHDOZKLOHVWLOOPHHWLQJWKHGHPDQGVRI
WRGD\·VODEHOFRQVFLRXVFRQVXPHU
7ROHDUQPRUHDERXWRXUSXPSNLQLQJUHGLHQWVRURXU
HQWLUHOLQHRIGUXPGULHGIUXLWYHJHWDEOHDQGJUDLQEDVHG
LQJUHGLHQWVFRQWDFWXVWRGD\

815-472-3100 | sales@vandrunen.com
www.vandrunenfarms.com


http://www.vandrunenfarms.com

Baking & Snack - June 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - June 2020

Baking & Snack - June 2020 - 1
Baking & Snack - June 2020 - 1
Baking & Snack - June 2020 - 2
Baking & Snack - June 2020 - 3
Baking & Snack - June 2020 - 4
Baking & Snack - June 2020 - 5
Baking & Snack - June 2020 - 6
Baking & Snack - June 2020 - 7
Baking & Snack - June 2020 - 8
Baking & Snack - June 2020 - 9
Baking & Snack - June 2020 - 10
Baking & Snack - June 2020 - 11
Baking & Snack - June 2020 - 12
Baking & Snack - June 2020 - 13
Baking & Snack - June 2020 - 14
Baking & Snack - June 2020 - 15
Baking & Snack - June 2020 - 16
Baking & Snack - June 2020 - 17
Baking & Snack - June 2020 - 18
Baking & Snack - June 2020 - 19
Baking & Snack - June 2020 - 20
Baking & Snack - June 2020 - 21
Baking & Snack - June 2020 - 22
Baking & Snack - June 2020 - 23
Baking & Snack - June 2020 - 24
Baking & Snack - June 2020 - 25
Baking & Snack - June 2020 - 26
Baking & Snack - June 2020 - 27
Baking & Snack - June 2020 - 28
Baking & Snack - June 2020 - 29
Baking & Snack - June 2020 - 30
Baking & Snack - June 2020 - 31
Baking & Snack - June 2020 - 32
Baking & Snack - June 2020 - 33
Baking & Snack - June 2020 - 34
Baking & Snack - June 2020 - 35
Baking & Snack - June 2020 - 36
Baking & Snack - June 2020 - 37
Baking & Snack - June 2020 - 38
Baking & Snack - June 2020 - 39
Baking & Snack - June 2020 - 40
Baking & Snack - June 2020 - 41
Baking & Snack - June 2020 - 42
Baking & Snack - June 2020 - 43
Baking & Snack - June 2020 - 44
Baking & Snack - June 2020 - 45
Baking & Snack - June 2020 - 46
Baking & Snack - June 2020 - 47
Baking & Snack - June 2020 - 48
Baking & Snack - June 2020 - 49
Baking & Snack - June 2020 - 50
Baking & Snack - June 2020 - 51
Baking & Snack - June 2020 - 52
Baking & Snack - June 2020 - 53
Baking & Snack - June 2020 - 54
Baking & Snack - June 2020 - 55
Baking & Snack - June 2020 - 56
Baking & Snack - June 2020 - 57
Baking & Snack - June 2020 - 58
Baking & Snack - June 2020 - 59
Baking & Snack - June 2020 - 60
Baking & Snack - June 2020 - 61
Baking & Snack - June 2020 - 62
Baking & Snack - June 2020 - 63
Baking & Snack - June 2020 - 64
Baking & Snack - June 2020 - 65
Baking & Snack - June 2020 - 66
Baking & Snack - June 2020 - 67
Baking & Snack - June 2020 - 68
Baking & Snack - June 2020 - 69
Baking & Snack - June 2020 - 70
Baking & Snack - June 2020 - 71
Baking & Snack - June 2020 - 72
Baking & Snack - June 2020 - 73
Baking & Snack - June 2020 - 74
Baking & Snack - June 2020 - 75
Baking & Snack - June 2020 - 76
Baking & Snack - June 2020 - 77
Baking & Snack - June 2020 - 78
Baking & Snack - June 2020 - 79
Baking & Snack - June 2020 - 80
Baking & Snack - June 2020 - 81
Baking & Snack - June 2020 - 82
Baking & Snack - June 2020 - 83
Baking & Snack - June 2020 - 84
Baking & Snack - June 2020 - 85
Baking & Snack - June 2020 - 86
Baking & Snack - June 2020 - 87
Baking & Snack - June 2020 - 88
Baking & Snack - June 2020 - 89
Baking & Snack - June 2020 - 90
Baking & Snack - June 2020 - 91
Baking & Snack - June 2020 - 92
Baking & Snack - June 2020 - 93
Baking & Snack - June 2020 - 94
Baking & Snack - June 2020 - 95
Baking & Snack - June 2020 - 96
Baking & Snack - June 2020 - 97
Baking & Snack - June 2020 - 98
Baking & Snack - June 2020 - 99
Baking & Snack - June 2020 - 100
Baking & Snack - June 2020 - 101
Baking & Snack - June 2020 - 102
Baking & Snack - June 2020 - 103
Baking & Snack - June 2020 - 104
Baking & Snack - June 2020 - 105
Baking & Snack - June 2020 - 106
Baking & Snack - June 2020 - 107
Baking & Snack - June 2020 - 108
Baking & Snack - June 2020 - 109
Baking & Snack - June 2020 - 110
Baking & Snack - June 2020 - 111
Baking & Snack - June 2020 - 112
Baking & Snack - June 2020 - 113
Baking & Snack - June 2020 - 114
Baking & Snack - June 2020 - 115
Baking & Snack - June 2020 - 116
Baking & Snack - June 2020 - 117
Baking & Snack - June 2020 - 118
Baking & Snack - June 2020 - 119
Baking & Snack - June 2020 - 120
Baking & Snack - June 2020 - 121
Baking & Snack - June 2020 - 122
Baking & Snack - June 2020 - 123
Baking & Snack - June 2020 - 124
Baking & Snack - June 2020 - 125
Baking & Snack - June 2020 - 126
Baking & Snack - June 2020 - 127
Baking & Snack - June 2020 - 128
Baking & Snack - June 2020 - 129
Baking & Snack - June 2020 - 130
Baking & Snack - June 2020 - 131
Baking & Snack - June 2020 - 132
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com