Baking & Snack - August 2019 - 25

Ʊ

_ĬĖēĖăēĖÝÄĦ§ĖŁ
ēĖă·ÄĝĝÓĬ§Ė§úĦÄÄĝ
ÄĺÄĖŁĝĦ§ÓÄăÒ
ēĖă½Ĭ·ĦÝăú·§ú
¶ÄĦĖ§·ïĽ§ú½
§··ăĬúĦĽÒăĖƚ;Ħƴĝ§
ĦĖĬĽÝÒÒÄĖÄúĦݧĦăĖ
ÝúĦÙÄÝú½ĬĝĦĖŁƚƲ
UÝ·ïyÙÄÄĦĝ

ōăăĖƚ 0Ėăù ¶Ėħ½ Ħă ēÝŇҧ ½ăĬÓÙ §ú½ ¶ÄŁăú½ƕ
yŁúă姷§úēĖăĺݽÄĦÙÄĖÝÓÙĦĖÄòħĝħÓÄúĦÒăĖ
ĝēÄ·ÝŌ·¶§ïÝúÓ§ēēòÝ·§ĦÝăúĝƚ1U_ƪÒĖÄħú½ăĖÓ§úÝ·
ÒăĖùĬò§ĝ§òĝăÓÝĺĶ§ïÄĖÝÄĝĦÙħ¶ÝòÝĦŁĦăēĖă½Ĭ·Ä
Óăă½ĝĦÙ§ĦùÄÄĦĝĦĖÝ·Ħ½ÝÄĦ§ĖŁĖÄĕĬÝĖÄùÄúĦĝƚ
–ÙÝòÄĦÙÄĖÄƴĝ§úĬù¶ÄĖăÒÒăĖùĬò§ĝƕĦÙÄyŁúăĺ§
Ħħùù§ïÄĝ·ÙăăĝÝúÓĦÙÄĖÝÓÙĦăúÄĝÝùēòÄƚÙÄ
yŁúăĺ§ĦħùĻăĖïĝ½ÝĖÄ·ĦòŁĻÝĦÙ¶§ïÄĖÝÄĝĦăù§ïÄ
ĝĬĖÄĦÙÄŁÓÄĦĦÙÄÄŀ§·ĦĖÄòħĝħÓÄúĦĦÙÄŁúÄĽƚ
;ÒĦÙÄÒăĖùĬò§ĦÙÄŁúÄĽ½ăÄĝúƴĦÄŀÝĝĦƕyŁúăĺ§
ĝ·ÝÄúĦÝĝĦĝ·§ú·ĖħĦÄ·ĬĝĦăùÒăĖùĬò§ĝĦăùÄÄĦ§
¶§ïÄĖŁƴĝĬúÝĕĬÄúÄĽĝƚVăù§ĦĦÄĖĻÙÝ·ÙĖÄòħĝÄ
§ÓÄúĦ§¶§ïÄĖŁĬĝÄĝƕĦÙÄŁ·§úÒÄÄò·ăúŌ½ÄúĦÝúÝĦĝ
ēÄĖÒăĖù§ú·ÄĖĬú§ÒĦÄĖĖĬúƚ

Ʊ

_ĬĖÓă§òÝĝĦă¶ÄÙÝÓÙƪĦÄ·Ù§ú½
ÙÝÓÙƪĦăĬ·ÙƚÄ·ÙúăòăÓŁēò§Łĝ§
ò§ĖÓÄĖăòÄÝúēĖă½Ĭ·ÝúÓyŁúăĺ§ƴĝ
ÙÝÓÙƪĕĬ§òÝĦŁĖÄòħĝħÓÄúĦĝƕ¶ĬĦ
ĻħòĝăĖħòÝŇÄĦÙÄÝùēăĖĦ§ú·Ä
ăÒĦÙÄÙĬù§úÄòÄùÄúĦƚ_ĬĖ
ÄŀēÄĖĦĦħù§ú½ĦÙÄĝ·§òÄăÒ
ăĬĖăēÄĖ§ĦÝăú§òòăĻĝĬĝĦă¶Ä
Ýú·ĖĽݶòŁĖÄĝēăúĝÝĺÄĦăăĬĖ
·ĬĝĦăùÄĖƴĝúÄĽĝƚƲ
ƪă¶Ĭú½Ł

Ʊ

–ĶÄòÝÄĺÄĦÙ§Ħ½ăÝúÓĻÙ§Ħƴĝ
ĖÝÓÙĦÒăĖăĬĖ·ĬĝĦăùÄĖĝÝĝ
ĦÙÄăúòŁĻ§ŁĦăĝĬ··ÄĽƚ–Ä
½ÄĺÄòăēĽyŁúăĺ§ĦăēĖăĺݽÄ
§·ăùēĖÄÙÄúĝÝĺÄĝăòĬĦÝăú
ĦÙ§ĦēĖăĺݽÄĝĖħòĺ§òĬÄĦăăĬĖ
·ĬĝĦăùÄĖĝƚƲ
ƪ1ÝòĬú½Ł

yŁúăĺ§ĖÄòħĝħÓÄúĦĝ§ĖÄēĖă½Ĭ·Ä½ĻÝĦÙēĖÄ·ÝĝÝăúƚ
ÙÄyŁúăĺ§Ò§·ÝòÝĦŁĬĝÄĝ·ĬĝĦăùĦÄ·ÙúăòăÓŁ§ú½
ĝŁĝĦÄùĝĦÙ§Ħ·§úƴĦ¶ÄÒăĬú½Ýú§úŁăĦÙÄĖĖÄòħĝÄ
§ÓÄúĦăēÄĖ§ĦÝăúƚÙÝĝÝúĦÄòòÝÓÄúĦÝúÒĖ§ĝĦĖĬ·ĦĬĖÄ
ĬĝÄĝ·ĬĦĦÝúÓƪĽÓÄēĖă·Äĝĝ·ăúĦĖăòĝƕ§ĬĦăù§ĦĽ
ĖÄ·ÝēÄĝ §ú½ ĝĦĖÝ·Ħ ĕĬ§òÝĦŁ ·ăúĦĖăò ēĖăĦă·ăòĝ Ħă
Ýú·ĖħĝÄ·ăúĝÝĝĦÄú·Ł§ú½ùÝúÝùÝŇĽăĻúĦÝùÄƚ
ÙÄĖÄĝĬòĦƨ·ĬĝĦăùÄĖĝÓÄĦĦÙÄÄŀ§·ĦĖÄòħĝħÓÄúĦ
ĦÙÄŁăĖ½ÄĖĽƕĻÙÄúĦÙÄŁúÄĽÝĦƚ
ăù¶ÝúĽĻÝĦÙĬú½Ł§ïÝúÓyăòĬĦÝăúĝÝúúăĺ§ĦÝĺÄ
ē§úĝ§ú½½Ä½Ý·§ĦÝăúĦăĝÄĖĺÝ·ÄƕyŁúăĺ§ēĖăĺݽÄĝ
§ĺ§òĬÄĦÙ§Ħ·§úƴĦ¶Äù§Ħ·ÙĽƚ

ÒĦÄĖùÄĦÝ·ĬòăĬĝēò§úúÝúÓƕ½ÄĺÄòăēùÄúĦ§ú½ĦÄĝĦÝúÓƕ
yŁúăĺ§ĖÄòħĝħÓÄúĦĝ§ĖÄĖħ½ŁÒăĖăĖ½ÄĖƚ
ăòħĖúùăĖħ¶ăĬĦyŁúăĺ§ƕŁăĬ·§úĺÝĝÝĦĝŁúăĺ§ăÝòƚ·ăù


http://synovaoil.com

Baking & Snack - August 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - August 2019

Baking & Snack - August 2019
Contents
Contents
Editorial - A tale of two bakeries
Newsfront - Great Harvest testing home bread delivery
General Mills shifts focus to speed to market
Bunge in partnership to measure sustainability
News - Five trends impacting bakery and snack packaging
Atlas Holdings to purchase snacks unit from TreeHouse
Multivac acquires Fritsch Group
Middleby acquires Packaging Progressions
Ferrero to acquire Campbell Soup’s Kelsen Group
People/In Brief
Food Safety Series - the ALLERGEN piece
Klosterman Baking Co. - ANOTHER HISTORIC MILESTONE
Creating a buzz around a cause
Chabaso - the influential Loaf
Chabaso’s wheat seminar meets ‘ag in the middle’
International Series: Europe - NO TASTE LIKE HOME
Mixes and Bases - ELIMINATING ERRORS
Chocolate - crafting cocoa to expectations
The long road to sustainable cocoa
TECHNICALLY SPEAKING - SANITARY DESIGN made easy
Cake Processing - INTO THIN AIR
Pyler Says: Batter specific gravity
Depanning - CATCH AND RELEASE
ABA takes major step to fight tray theft
Slicing - Making the cut
Continuous Improvement - Good...Better...BEST
Equipment’s role in continuous improvement
Multipacks - Multidimensional MULTIPACKS
Putting the variety in multipacks
Vehicles - efficiency ON THE ROAD
ABA heads IBIE logistics conference
The future of commercial vehicles
SANITATION STRATEGIES - EXPANDING 5S
INDUSTRY IMAGES: IFT - the future is NOW
INDUSTRY IMAGES: BEMA - ALL-TIME HIGH
Meeting Preview: CASBA - Worthy Celebration
The Kit Murphy Memorial Scholarship
Meeting Preview: IBIE - THE TIME HAS COME
Meeting Preview: ABA Technical Conference - EMPOWERING BAKERS
Events
Featured Innnovation Center
Ingredients & Formulating
Equipment & Packaging
Patents
New on the Shelf
MARKETPLACE
AD INDEX
AD INDEX
NEW PRODUCT SPOTLIGHT
Baking & Snack - August 2019 - Baking & Snack - August 2019
Baking & Snack - August 2019 - Baking & Snack - August 2019
Baking & Snack - August 2019 - FC - 1
Baking & Snack - August 2019 - FC - 2
Baking & Snack - August 2019 - 2
Baking & Snack - August 2019 - 3
Baking & Snack - August 2019 - 4
Baking & Snack - August 2019 - 5
Baking & Snack - August 2019 - 6
Baking & Snack - August 2019 - 7
Baking & Snack - August 2019 - 8
Baking & Snack - August 2019 - Contents
Baking & Snack - August 2019 - 10
Baking & Snack - August 2019 - Contents
Baking & Snack - August 2019 - Editorial - A tale of two bakeries
Baking & Snack - August 2019 - 13
Baking & Snack - August 2019 - 14
Baking & Snack - August 2019 - 15
Baking & Snack - August 2019 - Bunge in partnership to measure sustainability
Baking & Snack - August 2019 - 17
Baking & Snack - August 2019 - Multivac acquires Fritsch Group
Baking & Snack - August 2019 - 19
Baking & Snack - August 2019 - Ferrero to acquire Campbell Soup’s Kelsen Group
Baking & Snack - August 2019 - 21
Baking & Snack - August 2019 - People/In Brief
Baking & Snack - August 2019 - 23
Baking & Snack - August 2019 - 24
Baking & Snack - August 2019 - 25
Baking & Snack - August 2019 - 26
Baking & Snack - August 2019 - Food Safety Series - the ALLERGEN piece
Baking & Snack - August 2019 - 28
Baking & Snack - August 2019 - 29
Baking & Snack - August 2019 - 30
Baking & Snack - August 2019 - 31
Baking & Snack - August 2019 - 32
Baking & Snack - August 2019 - 33
Baking & Snack - August 2019 - 34
Baking & Snack - August 2019 - 35
Baking & Snack - August 2019 - 36
Baking & Snack - August 2019 - 37
Baking & Snack - August 2019 - Klosterman Baking Co. - ANOTHER HISTORIC MILESTONE
Baking & Snack - August 2019 - 39
Baking & Snack - August 2019 - 40
Baking & Snack - August 2019 - 41
Baking & Snack - August 2019 - 42
Baking & Snack - August 2019 - 43
Baking & Snack - August 2019 - 44
Baking & Snack - August 2019 - 45
Baking & Snack - August 2019 - 46
Baking & Snack - August 2019 - 47
Baking & Snack - August 2019 - 48
Baking & Snack - August 2019 - 49
Baking & Snack - August 2019 - Creating a buzz around a cause
Baking & Snack - August 2019 - 51
Baking & Snack - August 2019 - 52
Baking & Snack - August 2019 - 53
Baking & Snack - August 2019 - 54
Baking & Snack - August 2019 - 55
Baking & Snack - August 2019 - 56
Baking & Snack - August 2019 - Chabaso - the influential Loaf
Baking & Snack - August 2019 - 58
Baking & Snack - August 2019 - 59
Baking & Snack - August 2019 - 60
Baking & Snack - August 2019 - 61
Baking & Snack - August 2019 - Chabaso’s wheat seminar meets ‘ag in the middle’
Baking & Snack - August 2019 - 63
Baking & Snack - August 2019 - 64
Baking & Snack - August 2019 - 65
Baking & Snack - August 2019 - 66
Baking & Snack - August 2019 - 67
Baking & Snack - August 2019 - 68
Baking & Snack - August 2019 - International Series: Europe - NO TASTE LIKE HOME
Baking & Snack - August 2019 - 70
Baking & Snack - August 2019 - 71
Baking & Snack - August 2019 - 72
Baking & Snack - August 2019 - 73
Baking & Snack - August 2019 - 74
Baking & Snack - August 2019 - 75
Baking & Snack - August 2019 - 76
Baking & Snack - August 2019 - 77
Baking & Snack - August 2019 - 78
Baking & Snack - August 2019 - Mixes and Bases - ELIMINATING ERRORS
Baking & Snack - August 2019 - 80
Baking & Snack - August 2019 - 81
Baking & Snack - August 2019 - 82
Baking & Snack - August 2019 - 83
Baking & Snack - August 2019 - 84
Baking & Snack - August 2019 - 85
Baking & Snack - August 2019 - 86
Baking & Snack - August 2019 - 87
Baking & Snack - August 2019 - 88
Baking & Snack - August 2019 - 89
Baking & Snack - August 2019 - 90
Baking & Snack - August 2019 - 91
Baking & Snack - August 2019 - 92
Baking & Snack - August 2019 - 93
Baking & Snack - August 2019 - 94
Baking & Snack - August 2019 - Chocolate - crafting cocoa to expectations
Baking & Snack - August 2019 - The long road to sustainable cocoa
Baking & Snack - August 2019 - 97
Baking & Snack - August 2019 - 98
Baking & Snack - August 2019 - 99
Baking & Snack - August 2019 - 100
Baking & Snack - August 2019 - 101
Baking & Snack - August 2019 - 102
Baking & Snack - August 2019 - 103
Baking & Snack - August 2019 - 104
Baking & Snack - August 2019 - TECHNICALLY SPEAKING - SANITARY DESIGN made easy
Baking & Snack - August 2019 - 106
Baking & Snack - August 2019 - Cake Processing - INTO THIN AIR
Baking & Snack - August 2019 - 108
Baking & Snack - August 2019 - 109
Baking & Snack - August 2019 - 110
Baking & Snack - August 2019 - 111
Baking & Snack - August 2019 - 112
Baking & Snack - August 2019 - 113
Baking & Snack - August 2019 - Pyler Says: Batter specific gravity
Baking & Snack - August 2019 - 115
Baking & Snack - August 2019 - 116
Baking & Snack - August 2019 - 117
Baking & Snack - August 2019 - 118
Baking & Snack - August 2019 - Depanning - CATCH AND RELEASE
Baking & Snack - August 2019 - 120
Baking & Snack - August 2019 - ABA takes major step to fight tray theft
Baking & Snack - August 2019 - 122
Baking & Snack - August 2019 - 123
Baking & Snack - August 2019 - 124
Baking & Snack - August 2019 - 125
Baking & Snack - August 2019 - 126
Baking & Snack - August 2019 - 127
Baking & Snack - August 2019 - 128
Baking & Snack - August 2019 - Slicing - Making the cut
Baking & Snack - August 2019 - 130
Baking & Snack - August 2019 - 131
Baking & Snack - August 2019 - 132
Baking & Snack - August 2019 - 133
Baking & Snack - August 2019 - 134
Baking & Snack - August 2019 - 135
Baking & Snack - August 2019 - 136
Baking & Snack - August 2019 - 137
Baking & Snack - August 2019 - 138
Baking & Snack - August 2019 - Continuous Improvement - Good...Better...BEST
Baking & Snack - August 2019 - 140
Baking & Snack - August 2019 - 141
Baking & Snack - August 2019 - 142
Baking & Snack - August 2019 - 143
Baking & Snack - August 2019 - Equipment’s role in continuous improvement
Baking & Snack - August 2019 - 145
Baking & Snack - August 2019 - 146
Baking & Snack - August 2019 - 147
Baking & Snack - August 2019 - 148
Baking & Snack - August 2019 - Multipacks - Multidimensional MULTIPACKS
Baking & Snack - August 2019 - Putting the variety in multipacks
Baking & Snack - August 2019 - 151
Baking & Snack - August 2019 - 152
Baking & Snack - August 2019 - 153
Baking & Snack - August 2019 - Vehicles - efficiency ON THE ROAD
Baking & Snack - August 2019 - ABA heads IBIE logistics conference
Baking & Snack - August 2019 - The future of commercial vehicles
Baking & Snack - August 2019 - 157
Baking & Snack - August 2019 - 158
Baking & Snack - August 2019 - SANITATION STRATEGIES - EXPANDING 5S
Baking & Snack - August 2019 - 160
Baking & Snack - August 2019 - INDUSTRY IMAGES: IFT - the future is NOW
Baking & Snack - August 2019 - 162
Baking & Snack - August 2019 - 163
Baking & Snack - August 2019 - 164
Baking & Snack - August 2019 - INDUSTRY IMAGES: BEMA - ALL-TIME HIGH
Baking & Snack - August 2019 - 166
Baking & Snack - August 2019 - 167
Baking & Snack - August 2019 - 168
Baking & Snack - August 2019 - 169
Baking & Snack - August 2019 - Meeting Preview: CASBA - Worthy Celebration
Baking & Snack - August 2019 - The Kit Murphy Memorial Scholarship
Baking & Snack - August 2019 - 172
Baking & Snack - August 2019 - Meeting Preview: IBIE - THE TIME HAS COME
Baking & Snack - August 2019 - 174
Baking & Snack - August 2019 - 175
Baking & Snack - August 2019 - 176
Baking & Snack - August 2019 - Meeting Preview: ABA Technical Conference - EMPOWERING BAKERS
Baking & Snack - August 2019 - Events
Baking & Snack - August 2019 - 179
Baking & Snack - August 2019 - 180
Baking & Snack - August 2019 - 181
Baking & Snack - August 2019 - Featured Innnovation Center
Baking & Snack - August 2019 - 183
Baking & Snack - August 2019 - Ingredients & Formulating
Baking & Snack - August 2019 - 185
Baking & Snack - August 2019 - 186
Baking & Snack - August 2019 - 187
Baking & Snack - August 2019 - 188
Baking & Snack - August 2019 - 189
Baking & Snack - August 2019 - Equipment & Packaging
Baking & Snack - August 2019 - 191
Baking & Snack - August 2019 - 192
Baking & Snack - August 2019 - 193
Baking & Snack - August 2019 - 194
Baking & Snack - August 2019 - 195
Baking & Snack - August 2019 - 196
Baking & Snack - August 2019 - 197
Baking & Snack - August 2019 - Patents
Baking & Snack - August 2019 - 199
Baking & Snack - August 2019 - 200
Baking & Snack - August 2019 - 201
Baking & Snack - August 2019 - New on the Shelf
Baking & Snack - August 2019 - 203
Baking & Snack - August 2019 - 204
Baking & Snack - August 2019 - 205
Baking & Snack - August 2019 - MARKETPLACE
Baking & Snack - August 2019 - 207
Baking & Snack - August 2019 - 208
Baking & Snack - August 2019 - 209
Baking & Snack - August 2019 - 210
Baking & Snack - August 2019 - 211
Baking & Snack - August 2019 - 212
Baking & Snack - August 2019 - 213
Baking & Snack - August 2019 - 214
Baking & Snack - August 2019 - 215
Baking & Snack - August 2019 - AD INDEX
Baking & Snack - August 2019 - AD INDEX
Baking & Snack - August 2019 - NEW PRODUCT SPOTLIGHT
Baking & Snack - August 2019 - 219
Baking & Snack - August 2019 - 220
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-october-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-september-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-august-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-july-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-june-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-may-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-april-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-march-2021
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/baking-snack-february-2021
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2020_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
https://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
https://www.nxtbookmedia.com