Baking & Snack - May 2018 - 37

THE PATH TO MORE
PROFITABLE BAKING
REVEALED

dˆ¥²«ˆź$˜¬„ÃŮ²£ź
²¿¼²¿sɘ²¬
6–‚‚£†|Üź q¡†½Üź ½°Ìºź ֆ£}°©†Áź #–ª‚ÁŮ°}¡Řź
qź £†q‚–ªź ©qªÌq}Ç̽†½ź °ź Á°£Ìǖ°ªÁź °½ź –££–ªź qª‚ź
‚†º°Á–Ç–ªź |q¡†½Üź º½°‚Ì}ÇŘź qª‚ź –‚†q£ź ºq½Çª†½ź °½ź
ÌÇ°Ůq¡†ŝźÖÖÖŝ”–ª‚ÁŮ|°}¡ŝ}°©ź

Profitability is a function of volume and margin.
But only Auto-Bake's SERPENTINE® technology maximizes both.
Its unique continuous transport mechanism eliminates product transfer at every stage of the baking process,
and with it, any risk of product waste. The precision-controlled ovens on our baking lines also bake more evenly,
and being fully programmable, require less time to switch between product runs. Incredibly compact
and efficient, Auto-Bake baking lines operate in a fraction of the space and use just a fraction
of the energy of other technologies - further ensuring your margin.

AUTO-BAKE
Plano, TX 75074
1-844-BAKE 411O  Ĕ Ö
RJÖØÛJÖØÖ×ÖRRO ĔÖ
www.auto-bake.com


http://www.hinds-bock.com http://www.auto-bake.com

Table of Contents for the Digital Edition of Baking & Snack - May 2018

http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2019_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2018_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2018_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2017_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2016_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_05_02
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2015_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2014_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2013_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2012_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2011_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2010_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2009_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2008_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2007_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2006_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/bs/2005_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2005_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_11_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_10_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_09_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_08_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_07_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_06_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_05_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_04_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_03_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2004_02_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_12_01
http://digitalbs.bakingbusiness.com/sosland/bs/2003_11_01
http://www.nxtbookMEDIA.com